Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Едина Жолчак-Димитрова, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ или онлайн

 

Защита на дисертационния труд на Едина Жолчак-Димитрова на тема: „Типология на грешките в междинния унгарски език на носители на български език“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Лиляна Димитрова Лесничкова-Хрусанова

 

Автореферат , на чужд език

Рецензии:

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класическа филология, каб. 183 , СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 07 декември 2020 г. от 12.00 часа онлайн на ТОЗИ линк.