Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Джон Дейвид Боул, Философски факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в MS Teams.

Click here to join the meeting

Защита на докторска дисертация на Джон Дейвид Боул на тема „In search of the meaning of life: between free will and nihilism“ („В търсене на смисъла на живота: между свободна воля и нихилизма“)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/.

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Пламен Матеев Макариев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 25.01.2021 в 12:55 ч.

Защитата ще се проведе дистанционно в MS Teams.

Click here to join the meeting