Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Диана Иванова Петрова, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в Zoom

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83713484066?pwd=Qm1XNnJuY0JjYndEbmxaT09RZFJ0dz09

Публична защита на дисертационен труд на Диана Иванова Петрова, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – История на религиите) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: Святото в религиозния опит в прагматизма. Уилям Джеймс и Чарлс Сандърс Пърс.

Научен ръководител на докторанта е доц. д.ф.н. Владимир Димитров Теохаров.

Председател на научното жури: доц. д-р Стоян Иванов Асенов.

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Публикувано на 04.01.2021 в 17.15 ч.