Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Десислава Викторова Сотирова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/81322858745?pwd=OUQrSTNiOHhmYmJUMUZSZS9ycDN3Zz09

Meeting ID: 813 2285 8745
Passcode: 014280

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Медийно отразяване на ключови етапи от евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани (1999 – 2018 г.) в сайтовете на БНР, Дойче веле и Би Би Си” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Международна журналистика), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Мария Нейкова

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Попова

Автореферат

Рецензии:

Становища: