Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Десислава Пламенова Петрова, Философски факултет

Защитата ще се състои онлайн в MSTeams.

Натиснете тук, за да се присъедините към срещата

Публична защита на дисертационен труд на Десислава Пламенова Петрова на тема "Подходи към ученето и емоционална интелигентност при юноши", за присъждане на ОНС "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология, Педагогическа психология.

Председател на научно жури: доц. д-р Даниел Людмилов Петров

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 09.02.2021 г. в 08:53 ч.