Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Цветелина Емилова Динева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOMна адрес: https://us02web.zoom.us/j/86516018115?pwd=QWxUUUNMMVZlc0dOZllDZjNGNGk3UT09

Защита на докторска дисертация на тема: „Четвъртата индустриална революция и предизвикателствата пред PR” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

Автореферат

Рецензии:

Становища: