Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Цветелина Алексеева Джамбазова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/86431294401?pwd=LzN4ZzcrUHl3UWZ1WDhtSStycldQUT09
Meeting ID: 864 3129 4401
Passcode: 178041

Защита на докторска дисертация на тема: „Движенията „Me Too“ и „Time’s Up“ – опит за предефиниране на социалните роли в съвременното общество (Медийни презентации в англоезични издания 2017-2018 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Медиен дискурс-жанрови модели), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Тотка Монова

Председател на научното жури: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Автореферат

Рецензии:

Становища: