Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Буяр Дескай, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе в хибридна форма: присъствено на бул. „Цариградско шосе“, № 125, Кампус Изток, бл.4, ет.3, зала 300 и онлайн през платформата Скайп https://join.skype.com/HZos2fO9F2cL

Публична защита на Буяр Дескай, за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Международни отношения), докторант на самостоятелна подготовка на английски език, отчислена с право на защита.

 

Тема на дисертационния труд: КОНФЛИКТЪТ КОСОВО – СЪРБИЯ: ОТ ПРЕГОВОРИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ФИНАЛНИЯ СТАТУТ ДО ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ (2006-2016)
с научен ръководител проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

 

Председател на научното жури:

 

проф. дпн Николай Йорданов Найденов

 

Автореферат BG ENG

 

Рецензии:

 

  • проф. дпн Николай Йорданов Найденов BG ENG
  • доц. д-р Ралица Жекова Жекова BG E NG

 

Становища:

 

  • проф. д-р Трендафил Атанасов Митев BG ENG
  • доц. д-р Момчил Дойчев Баджаков BG ENG
  • доц. д-р Теодора Иванова Калейнска BG ENG

Публикувано на 21.05.2021 г. в 15:40 ч.