Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Божидарка Илчева Иванова, Исторически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в платфорамата zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85098261753?pwd=WHhJWWNEL0F5aTNwSDdnN2MyN2dPZz09

Meeting ID: 850 9826 1753

Passcode: 682853

 

Публична защита на дисертационния труд на Божидарка Илчева Иванова на тема: „ГАДАТЕЛНИТЕ КНИГИ КАТО ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (XI–XIV век)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2. История и археология (История на България – История на средновековна България). Задочна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ангел Николов Николов

 

Автореферат

Рецензии

Становища