Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Боян Стойчев Георгиев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитита ще се проведе в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/81508343627?pwd=Ynk2c2NzMlhoektmNUR1ejEyaXpHUT09

Защита на докторска дисертация на тема: „Политическата карикатура като комуникационен инструмент за управление на репутационни кризи” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Кризисен пъблик рилейшънс), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Чавдар Христов
Председател на научното жури: доц. д-р Светлана Станкова
Автореферат
Рецензии:

Становища: