Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Борянка Нанова Вутева, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Борянка Нанова Вутева, редовен докторант на тема: “Сърцето като център на цялостния живот на човека” (богословско-психологическо изследване)за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

 

Председател на научното жури: доц. д-р Клара Тонева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: