Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Атанасиос Константинос Довас, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Атанасиос Константинос Довас, редовен докторант с обучение на английски език, на тема: „Алтернативни стратегии в музикотерапията на ученици с невроразвитийни нарушения“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева – Боянова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: