Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Аристеа Василиос Бразиоти, Философски факултет

 

Публична защита на редовен докторант АРИСТЕА ВАСИЛИОС БРАЗИОТИ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) на английски език

Тема на дисертацията: „RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND WORK CONDITIONS AS CRUCIAL TOPIC IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR

 

Председател на научното жури доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова

Автореферат BG EN

Рецензенти:

  • доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова BG EN
  • доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска BG EN

Становища:

  • проф. д-р Александър Иванов Маринов BG EN
  • проф. д-р Катя Иванова Владимирова BG EN
  • проф. дсн Духомир Владимиров Минев BG EN