Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Аглая Димитрова Денкова, Философски факултет

зала 63, Ректорат, а при влошаване на епидемичната обстановка в MS Teams

Защита на докторска дисертация на Аглая Димитрова Денкова на тема „Етически и социални измерения на човешкото генно инженерство“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия /Етика/.

Председател на Научното жури: проф. д-р Силвия Стефанова Минева

Автореферат

Рецензии:

Становища: