Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Юлия Жекова Василева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Ролята на толерантността при формиране на креативната класа в постинформационното общество” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Михайлов

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Николай Михайлов

доц. д-р Мила Серафимова

Становища:

проф. д-р Здравко Райков

доц. д-р Рада Кършакова

доц. д-р Дияна Петкова