Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Владимир Велков Кисимдаров, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Рекламата в интернет: между софтуера и културните практики” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Интернет култура), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Орлин Спасов

Председател на научното жури: доц. Георги Лозанов

Автореферат

Рецензии:

доц. Георги Лозанов

проф. д-р Христо Катранджиев

Становища:

доц. д-р Орлин Спасов

проф. д-р Илиана Павлова

 

проф. д-р Божидар Йонов