Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Владимир Ангелов Тодоров, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Владимир Ангелов Тодоров, задочен докторант на тема: „Съвременни биоетични проблеми в светлината на Християнската нравственост (асистирана репродукция, аборт и евтаназия)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Клара Тонева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: