Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Виолета Константинова Манолова, Исторически факултет

Конферентна зала, Ректорат, Северно крило

Публична защита на дисертационния труд на Станислава Димитрова Момчилова на тема: "Езикови и религиозни малцинства в Южна Италия и Сицилия под властта на нормани и Щауфени ср. XI−ср. XIII в." за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Красимира Гагова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: