Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Веселин Руенов Дзивев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Веселин Руенов Дзивев на тема „Методика за обучение по модул „Бази от данни ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“. Докторант задочно обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ангелов

Председател на научното жури: доц. д-р Юлия Нинова

 

Автореферат

 

Рецензии:

доц. д-р Марияна Николова

доц. д-р Георги Тупаров

 

Становища:

проф. д-р Коста Гъров

доц. д-р Ангел Ангелов

доц. д-р Юлия Нинова