Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Венко Иванов Петков, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 500

Защита на дисертация на тема „Усъвършенстване на изпълнението в администрацията на органите на съдебната власт“ на Венко Иванов Петков, докторант на самостоятелна подготовка, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация).

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Трифонова Томова

Автореферат

Рецензии:

Становища: