Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Венцислав Бориславов Стойков, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Венцислав Бориславов Стойков на тема: „Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през 19 век“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология

 

Председател на научното жури: Проф. дин Кирил Парашкевов Павликянов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класическа филология, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 3 октомври, 2017 г. от 16.00 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.