Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Велмира Людмилова Димитрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Велмира Людмилова Димитрова, на тема “Механизми на адаптация към солеви стрес при Lycium, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Юлиана Марковска
Председател на научното жури: доц. д-р Ганка Чанева

Автореферат

Рецензии:

Становища: