Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Татяна Йорданова Духалова, Философски факултет

Ректорат, аудитория 63

Защита на дисертационен труд на Татяна Йорданова Духалова на тема „ЛИЧНОСТНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИНОВАЦИОННОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ “ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Икономическа психология).

Председател на журито: проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: