Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Таня Сашкова Илиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Визуалните метафори на ХХ век. Типология, функции и развитие на графичните символи в печатната реклама” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Графичен дизайн), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Веселина Вълканова

Председател на научното жури: доц. Георги Лозанов

Автореферат

Рецензии:

доц. Георги Лозанов

проф. д-р Пламен Шуликов

Становища:

проф. д-р Веселина Вълканова

проф. д-р Евгени Велев

доц. д-р Величка Минкова