Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Светлана Иванова Иванова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Светлана Иванова Иванова, на тема „Клетъчен биосензор за оценка на повърхностна биосъвместимост”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители:
Чл. кор. проф. дбн Румен Панков
Доц. д-р Стоян Чакъров
Председател на научното жури: Проф. дбн Росица Канкчиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: