Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Светлана Атанасова Велкова, Философски факултет

63 зала Ректрата

Защита на дисертация на тема: "ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПОДХОДИ КЪМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИСТИЧНИЯ ОПИТ"за прсъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология).

 

Председател на научното жури - доц.д.пс.н. Румяна Крумва - Пешева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: