Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Стоян Малинов Малинов, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Стоян Малинов Малинов, редовен докторант на тема: „Богословски аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р дякон Иван Иванов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: