Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Станислава Димитрова Момчилова, Исторически факултет

Каб. 26 А, Южно крило, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Станислава Димитрова Момчилова на тема: "Културата на хляба в българския град от края на XX до началото на XXI век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мирелла Дечева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: