Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Соня Ганчева Игнатова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 3 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Изграждане на имидж и бранд чрез медийни послания (Въз основа на журналистическата практика 2005-2016 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Изграждане на имидж), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Милко Петров

Председател на научното жури: доц. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Теодора Петрова

доц. д-р Стефан Серезлиев

Становища:

проф. дфн Милко Петров

проф. д-р Георги Манолов

доц. д-р Стела Ангова