Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Сирма Весeлинова Костадинова, Факултет по класически и нови филологии

ЦИЕК, зала 20

Защита на дисертационния труд на Сирма Весилинова Костадинова на тема: „Митологични образи в Шах-наме на Абулгасем Фердоуси“ за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Персийско литературознание).

 

Научен ръководител: доц. д-р Иво Кирилов Панов

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

13 Юни 2018 13.00ч. ЦИЕК, зала „Китаистика“.