Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Симеон Калинов Кюркчиев, Философски факултет

Зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

Публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Симеон Калинов Кюркчиев на тема „Психологически експертизи и ноелибералната управляемост на себе си“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Обща социология)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Тодор Христов Дечев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: