Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Силвана Колева Карагьозова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Силвана Колева Карагьозова, задочен докторант на тема „Методически аспекти на дистанционното обучение по Аудио видео дизайн“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Иванов Цанев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: