Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Шахин Адем Сюлейман, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Шахин Адем Сюлейман на темаСмесени фотокатализатори на основата на титанов диоксид и цинков оксид” по професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Ценов Димитров

Научен консултант: д-р Ася Славейкова Божинова

Председател на научното жури: доц. дхн Георги Цветанов Цветков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107