Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Рени Антонова Манова, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Комуникативни аспекти на структурата на текста” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология (Български език – приложна лингвистика). Редовен докторант към Катедра по български език като чужд.

 

Научен ръководител: проф. д-р Радка Влахова-Руйкова, ФСлФ

Председател на научното жури: проф. д-р Елена Хаджиева-Меродийска – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: