Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Пламен Атанасов Атанасов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Роля на компютърно опосредстваната комуникация за предизвикване и овладяване на репутационни кризи. Изследване на съдържанието на блогове, корпоративни и информационни сайтове, дискусионни и тематични форуми и социални мрежи, свързано с репутационни и управленски кризи” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Кризисен пъблик рилейшънс), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: проф. д-р Грета Дерменджиева

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Грета Дерменджиева

проф. д.н. Руси Маринов

Становища:

доц. д-р Чавдар Христов

проф. д-р Ивайло Иванов

доц. д-р Мариян Нинов