Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Петя Христофорова Варчева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Семейно функциониране и вътрешни работни модели ката детерминанти на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология).

Председател на журито: доц. д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева

Автореферат

Рецензии:

Становища: