Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Оник Дикран Арабян, Геолого-географски факултет

Зала 2, СУ “Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Оник Дикран Арабян на тема: ,,Стратегиите за местно развитие-инструмент за пространствен растеж: на примера на местни инициативни групи (МИГ) в България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Икономическа и социална география - Регионално развитие).


Научен ръководител: доц. д-р Косьо Стойчев
Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Бояджиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: