Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Олга Георгиева Игнатова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант Олга Георгиева Игнатова на тема „Модели на публично-частно партньорство като база за интелигентен растеж“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука и иновации)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Чудомиров Нетов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: