Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Нина Миткова Ралева, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, кампус „Изток“ блок 4, етаж 1, зала 130

Защита на дисертация на тема „Невербално на реторическата аргументация в спорта“ с научен ръководител проф. дфн Величко Руменчев за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Невербална комуникация в реториката). Докторант редовна форма, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Герасим Иванов Петрински

Автореферат

Рецензии:

Становища: