Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Николета Георгиева Иванова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Николета Георгиева Иванова на тема „Изследване проникването на пептид-лекарствен комплекс през моделни клетъчни мембрани” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия Квантова химия). Редовен докторант.

Научен ръководител: доц. д-р Анела Николова Иванова

Председател на научното жури: проф. д-р Румен Цветанов Цеков

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107