Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Николай Владимиров Янев, Философски факултет

Бул. „Цариградско шосе“ № 125, кампус "Изток", блок 4, ет. 4, зала 408

Публична защита на дисертационен труд на Николай Владимиров Янев на тема „Престъплението на овластения: конструиране и употреби (между социалистическата собственост и финансовите интереси на ЕС)“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

Председател на научното жури: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: