Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Николай Боянов Тодоров, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Поезията на испаноамериканския авангардизъм между двете световни войни (кризи и трансформации в творчеството на Висенте Уидобро и Сесар Валехо)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология - Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия /Западноевропейска литература/. Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата

Научен ръководител: доц. д-р Цветана Йорданова Хубенова, ФСлФ

Председател на научното жури: доц. д-р Татяна Петрова Пантева,

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: