Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Надя Илиева Политова-Бринкова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Надя Илиева Политова-Бринкова на тема: „Коалесценция на водни капки в маслена среда: фактори за контрол и приложение за получаване на нано-структурирани материали” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова; проф. дхн Николай Денков Денков

Председател на научното жури: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107