Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мирослава Петрова Забуртова, Факултет класически и нови филологии

111 зала, Център за източни езици и култури

Защита на дисертационния труд на ас. Мирослава Петрова Забуртова на тема: „Формиране на кулинарния вкус в Република Корея“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Корейска култура)

Председател на научното жури: проф. д-р Светла Тодорова Къртева - Данчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Езици и култури на Източна Азия“, каб. 8 А , Център за Източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.

Защитата ще се състои на 28 март 2018 г. от 12.30 часа в 111 зала на Центъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.