Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Миглена Красимирова Герасимова, Философски факултет

зала 408, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

Публична защита на дисертационен труд на Миглена Красимирова Герасимова на тема „Градът и неговото активно гражданство. Случаят София.“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - Градски изследвания)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: