Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мартина Валериева Трушева-Найденова, Философски факултет

зала 63 на Ректорат

Защита на дисертация на тема: "Организационна култура и превенция на здравето и безопасността в работната среда" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология - Организационна психология )

Председател на научното жури - проф.д.с.н. Цветан Давидков

Автореферат

Рецензенти:

Становища: