Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мартин Петров Янков, Философски факултет

Защита на дисертационен труд на Мартин Петров Янков на тема „Любовни стилове, самооценка и личностни характеристики“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Културна и диференциална психология с обучение на български език).

 

Председател на журито: проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: