Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мария Валентинова Маринова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Социалистическите граждански обреди – между идеологията и традицията (по материали от семейната обредност)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – Фолклористика (Културна антропология). Редовен докторант към Катедрата по българска литература.

 

Научен ръководител: доц. дфн Николай Георгиев Папучиев, ФСФ

Председател на научното жури: проф. дфн Милена Георгиева Кирова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: