Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мария Асенова Аврамова, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 - „проф. Тодор Боров"

Публична защита на дисертация на МАРИЯ АСЕНОВА АВРАМОВА, докторант на свободна подготовка по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография – Обработка на информационните ресурси)

Тема на дисертацията: „Лингвистична осигуреност на електронните библиотеки”

Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова

Автореферат

Рецензенти:

Становища :