Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Маргарита Венелинова Томова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Маргарита Венелинова Томова, задочен докторант на тема „Овладяване на специфични четивни техники при слабовиждащи ученици“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)

Председател на научното жури: проф. дпн Мира Димитрова Цветкова - Арсова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: